FAQ

Een aantal vragen en antwoorden:

Wat is een gouden aandeel?

Een gouden aandeel, ook wel prioriteitsaandeel of veto-aandeel genoemd, is een aandeel waar specifieke rechten op rusten. Bedrijven kunnen zo’n type aandeel (of lidmaatschapsrecht) uitgeven. Het gouden aandeel geeft de houder een veto- en/of goedkeuringsrecht ten aanzien van besluiten die essentieel zijn voor het handhaven van de implementatie van steward-ownership, zoals de splitsing in aandelen soorten of de uitgifte van een nieuw aandeel, statutenwijziging, verkoop of ontbinding. De gouden aandeelhouder kan echter geen invloed uitoefenen op de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming of op andere ondernemingsbesluiten.

Een gouden aandeel heeft geen of slechts beperkt winstrecht. De houder van dit aandeel kan dus in principe geen dividenden ontvangen of winst maken op de verkoop van het gouden aandeel. 

Zie voor modelstatuten en een model aandeelhoudersovereenkomst op basis van het gouden aandeel-model: https://wearestewards.nl/modeldocumentatie/

Wat is de link tussen de Golden Share Foundation en Stichting We Are Stewards?

We Are Stewards is de aanjager van steward-ownership in Nederland. Daarnaast  begeleidt We Are Stewards bedrijven in de transitie naar steward-ownership. In de praktijk bleek er behoefte te zijn aan een onafhankelijke stichting die de gouden aandelen beheert van bedrijven die steward-owned zijn of worden. Om steward-ownership te stimuleren heeft We Are Stewards daarom in 2023 de Golden Share Foundation opgericht, een stichting die als enige doel heeft om de steward-ownership structuur en afspraken van aangesloten bedrijven juridisch te borgen.

Wie vormen het bestuur van de Golden Share Foundation?

Het huidige bestuur wordt gevormd door Gijsbert Koren, Nina de Korte en Jorick Wijnen, allen werkzaam bij Stichting We Are Stewards.

Hoe werkt toetreding tot de Golden Share Foundation?

Bedrijven die hun structuur willen borgen door steward-owned te worden en een gouden aandeel willen onderbrengen bij de Golden Share Foundation kunnen een aanvraag doen om kandidaat-aangesloten-bedrijf te worden. Dit kan door een mail te sturen aan info@goldensharefoundation.org

Geïnteresseerde bedrijven ontvangen meer informatie over onder andere de voorwaarden, toetredingsprocedure en kosten om aan te sluiten. Daarnaast ontvangt het bedrijf een aanvraagformulier. Indien dit aanvraagformulier volledig en compleet is ingevuld en de juridische documentatie is uitgewerkt tot het niveau van een definitief concept, kan een aanvraag worden ingediend. Een bestuurder van de Golden Share Foundation zal de aanvraag beoordelen. Vervolgens wordt een zogenoemde ‘Guardian Check’ uitgevoerd door een kundige externe jurist die niet eerder bij het kandidaat-aangesloten bedrijf betrokken is geweest. Als de aanvraag door de externe jurist is goedgekeurd, kan het bedrijf zich aansluiten bij de Golden Share Foundation.

De looptijd van het proces van toetreding hangt af van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de structuur en beschikbaarheid van de externe jurist die de Guardian Check uitvoert. In het verleden nam dit proces 4 tot 6 weken in beslag (inclusief één of twee herbeoordelingen).

Voor welk type bedrijven is de Golden Share Foundation bedoeld?

Steward-ownership past bij allerlei bedrijven. In het bijzonder Impact first start-ups met groeipotentieel, gezonde (familie)bedrijven en sociale initiatieven en essentiële diensten. Het gouden aandeel-model is onder meer geschikt voor startende bedrijven met een investeringsbehoefte. Startende bedrijven beschikken zelf vaak nog niet over een degelijke organisatie, en kunnen een deel van hun governance uitbesteden aan de Golden Share Foundation. Daarnaast is de Golden Share Foundation geschikt voor bedrijven die hun structuur en afspraken graag door een onafhankelijke partij willen laten borgen, zonder dat ze hiervoor zelf een (extra) stichting willen oprichten.